2015/09/11

2015 онд нэгдсэн эмнэлгийн хэмжээнд мөрдөгдөх хууль тогтоомжийн жагсаалт


НЭГДСЭН ЭМНЭЛГИЙН ХЭМЖЭЭНД МӨРДӨГДӨЖ БАЙГАА ХУУЛЬ, ТОГТООЛ, ТУШААЛ, ШИЙДВЭР,  ДҮРЭМ ЖУРМЫН ЖАГСААЛТ
2015 он                                                                                                               Зуунмод
Хууль, тогтоол, тушаал, шийдвэр, дүрэм
журмын нэрс
Дугаар
Батлагдсан он, сар, өдөр
Хууль
1
Монгол улсын үндсэн хууль

2
Архивын тухай хууль

3
Ариун цэврийн тухай хууль

4
Авлигын эсрэг хууль

5
Ахуйн болон үйлдвэрлэлийн хог хаягдалын тухай хууль

6
Архидан согтуурахтай тэмцэх тухай хууль

7
Байгууллагын нууцын тухай хууль

8
Гамшгийн тухай хууль

9
Донорын тухай хууль

10
Дархлаажуулалтын тухай хууль

11
Давс оиджуулж иод дутлаас сэргийлэх

12
Иргэний эрүүл мэндийн даатгалын тухай хууль

13
Мансууруулах эм, сэтгэцэд нөлөөт бодисын эргэлтэнд хяналт тавих тухай хууль

14
Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хууль

15
Нийтээр тэмдэглэх баярын болон тэмдэглэлт өдрүүдийн тухай хууль

16
Нийгмийн даатгалын тухай

17
Нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэвэр тэтгэмжийн тухай

18
Нийгмийн даатгалын сангаас олгох үйлдвэрлэлийн олос, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний тэтгэвэр, тэтгэмж, төлбөрийн тухай хууль

19
Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль

20
Сэтгэцийн эрүүл мэндийн тухай хууль

21
Төрийн албаны тухай хууль

22
Төсвийн тухай хууль

23
Тамхины хяналтын тухай хууль

24
Хөдөлмөрийн тухай хууль

25
Хувь хүний нууцын тухай хууль

26
ХДХВ/ДОХ-оос сэргийлэх тухай хууль

27
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хуль

28
Хүнсний тухай хууль

29
Эрүүл мэндийн тухай хууль

30
Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн тухай хууль

Засгийн газрын тогтоол
1
Төрийн үйлчилгээний зарим албан хаагчид нэмэгдэл олгох
1995 оны №96
2
Эрүүл мэндийн ажилтанд нэмэгдэл, мөнгөн урамшил олгох журам батлах
2012 оны №150
3
Эрүүл мэндийн ажилтанд нэмэгдэл хөлс олгох
2012 оны №151
4
Төрийн үйлчилгээний зарим албан хаагчдын цалингийн нэмэгдэл олгох тухай
2001 оны №90
5
Эмнэлгийн мэргэжилтэнд олгох мэргэшлийн зэргийн нэмэгдлийн доо хэмжээ
2010 оны №108
6
Төрийн захиргааны болон үйлчилгээний албан тушаалын ангилал, зэрэглэлийг шинчлэн тогтоох
2007 оны №354
7
Төрийн зарим албан хаагчийн цалингийн талаар авах арга хэмжэний тухай
2014 оны №75
Сайдын тушаал
1
Эбола вируст халдвартай тэмцэх заавар
2014 оны №342
2
Цусны салбар банкны үйл ажиллагааны үлгэрчилсэн журам
2008 оны №266
3
Цусны аюулгүй байдлыг хангах талаарх заавар, журам ЭМС-ын тушаал
2010 оны №377
4
Эрүүл мэндийн байгууллага дах халдварын сэргийлэлт, хяналтын зохион байгуулалт
2014 оны №186
5
Заавар батлах тухай
2014 оны №187
6
Эмгэг судлалын шинжилгээ хийх журам батлах тухай
2014 оны
7
Эмийн эмчилгээг зохицуулах хорооны журам
2014 оны №336
8
Амин чухал эм, эмнэлгийн хэрэгслийн хангамжийг зохицуулах журам батлах тухай
2009 оны №388
9
Сэтгэлд нийцсэн 8 үйлчилгээ
2013 оны №344
10
Эрүүл, нийгмийн хамгааллын хөдөлмөрийн яамны сайдын хамтарсан тушаал контракт байгуулж иргэнийг авч ажиллуулж болох ажил албан тушаалын жагсаалт
2000 оны №93
11
Эмнэлгийн мэргэжилтэнд мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох, нөхөн олгох, хүчингүй болгох
2015 оны №98
12
Эмчлэх үйл ажиллагаа эрхлэх хоёр жилийн  зөвшөөрөлтэй хүний их эмчийн ажиллан суралцах журам
2014 оны №166
13
Төгсөлтийн дараах мэргэшлийн сургалтын элсэлт, төгсөлтийн шалгалтын журам
2014 оны №157
14
Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйн хэм хэмжээ
2013 оны №446
15
Дүрэм батлах тухай
2008 оны №266
16
Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний  чанарыг сайжруулах тухай
2007 оны №275
17
Тэтгэврийг хөнгөлөлттэй тогтоох газрын дор болон хөдөлмөрийн хортой, халуун, хүнд нөхцөлд хамаарах ажил мэргэжлийн жагсаалтыг шинэялэн батлах тухай
2002 оны  №77
18
Эмнэлгийн мэргэжилтнийг сэлгэн ажиллуулах тухай
2012 оны №162
19
Шагналын журам батлах тухай
2002 оны  №166
20
Чанарын албаны дүрэм батлах тухай
2012 оны  06/25
21
Хүүхдийн эндэгдлийг магадлан хэлэлцэх тухай
2014 оны  №333
22
ЭМБ-ын магадлан итгэмжлэх шалгуур үзүүлэлт батлах тухай
2014 оны № 07
23
Хяналтын хуудас, шалгуур үзүүлэлтбатлах тухай
2013 оны №344
24
Хөтөлбөрийн засвар шинэчлэн батлах тухай
2013 оны №437
25
Шинэчлэлийн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай
2013 оны №375
26
Удирдамж батлах тухай
2012 оны №274
Дүрэм, журам, тушаал
1
Байгууллагын хөдөлмөрийн дотоод журам
2013 он
2
Хөдөлмөрийн маргаан таслах комисс НЭ-н даргын тушаал
2011.06.03 Б/71
3
Баримт бичиг нягтлан шалгах комисс

4
Ёс зүйн хэсгийн хороо

5
Үйлдвэрлэлийн осол мэргэжлээс шалтгаалах өвчний комисс

6
Цусны салбар банк

7
Эмийн салбар хороо