2016/07/01

Үзүүлэх сургууль -2

“ Бусдаасаа суралцаж - Чадвараа дээшлүүлье”  үзүүлэх сургалт, хэлэлцүүлэг-2  амжилттай зохион байгуулагдлаа
Үзүүлэх сургууль хэлэлцүүлэгт:
Ø  Хүчилтөрөгч эмчилгээ
Ø  Зүрхний цахилгаан бичлэг

Үзүүлэх сургууль 2016

“ Бусдаасаа суралцаж - Чадвараа дээшлүүлье”  үзүүлэх сургалт, хэлэлцүүлэг-I  амжилттай зохион байгуулагдлаа
Үзүүлэх сургууль хэлэлцүүлэгт:
Ø  Арьсан дор тарилга хийх
Ø  Судас тарилга Флаконтой эмийн бодисыг найруулж тарих
Ø  Булчин тарилга хийх