2012/08/31


2012 ОНД, САР БҮР ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ АЖЛЫГ ЭРЧИМЖҮҮЛНЭ ҮҮ !!!

Èðãýäýä ìýäýýëýë õèéõ, áàéãóóëëàãûí ¿éë àæèëëàãàà ñóðòàë÷ëàõ õóâààðü, /тасгуудын нэрэмжит сар/:
¹
Òàñàã íýãæ¿¿ä
Õóãàöàà
1
Íýãäñýí ëàáîðàòîðèéí òàñàã
II ñàð
2
Ñ¿ðüåý/õàëäâàðòûí òàñàã
III ñàð
3
Àìáóëàòîðè òàñàã
IV ñàð
4
Ìýñ çàñàë/ àðèóòãàëûí òàñàã
V
5
Äîòðûí   òàñàã
VI
6
Õ¿¿õäèéí òàñàã
VII
7
Òºðºõ/ ýìýãòýé÷¿¿äèéí òàñàã
VIII
8
Ìýäðýëèéí òàñàã
IX
9
ÓÍÑÝÒàñàã
X
10
ÑÝÝÕÀßÒ-èéí òàñàã
XI
11
ÇÀÀ-í òàñàã
XII

ÝÒÊÌýðãýæèëòýí Æåððèòýé àæèëëàõ òàñãóóäûí õóâààðü
ñàðóóä
òàñãóóä
1
Ìýñ çàñàë
2
ÓÀÍÑÝ
3
Õàëäâàðò.Ñ¿ðüåý
4
Äîòîð
5
Ìýäðýë
6
Õ¿¿õýä
7
Òºðºõ, ýìýãòýé÷¿¿ä
8
Àìðàëòòàé
9
ÕÀßÒÑÝÝ
10
Àìáóëàòîðè
11
Ëàáîðàòîðè
12
ÇÀÀ

ЧАНАРЫН АЛБА
2012.08.08

2012/08/29

Шинээр төгсөж ирсэн мэргэжилтнүүддээ ажлын амжилт хүслээ.


Сувилахуйн арга зүйч сувилахуйн бакалавр - Д.Уранчимэг, ХАЯТ,СЭЭ-ний  ахлах сувилагч , сувилахуйн ахлах зэрэгтэй -Ж.Уранчимэг, Төрөх тасгийн ахлах сувилагч, бакалавр, сувилахуйн ахлах зэрэгтэй -Т.Бурмаа, Хүүхдийн тасгийн ахлах сувилагч, сувилахуйн ахлах зэрэгтэй - Л. Мияасүрэн нар “Шинэ сувилагч “- нарт мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өглөө.

  •  ХАЯТ –ын тасгийн сувилагчаар  Л.Болдсүх
  •  ХАЯТ-ын  Дуудлага хүлээн авах бага эмчээр – Д.Номин-Эрдэнэ, Ж.Ганцэцэг 
  • Төрөх тасгийн нярайн сувилагчаар - Б.Эрдэнэтуяа,эх баригч бага эмчээр    Р.Чанцалдулам 
  • Хүүхдийн тасгийн сувилагчаар  Б.Цэцэгжаргал 
  • Мэдрэлийн тасгийн сувилагчаар Г.Болорчимэг нар тус тус мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө авч мэргэжлийн дадлагын хугацаагаа дуусгаж ажилдаа орлоо.
                      

Гишгэсэн мөрнөөс тань,  авхаалж       -Чадвар гялалзаж байг
Гэрэл  гийсэн харцнаас тань                -Хандлага  харагдаж  байг
Гэгээн оюунлаг ухаан тань                   - Мэдлэг гийгүүлж байг