2013/10/31

“Түгээмэл үйлдлийн стандартын мөрдөлт таныг эрсдэлээс хамгаална” сэдэвт чанарын өдөрлөг зохион байгууллагдлаа.Энэхүү өдөрлөгийг чанарын алба, сувилгааны алба хамтран зохион байгуулсан бөгөөд өдөрлөгийн үйл ажиллагаанд Нэгдсэн Эмнэлгийн удирдлагууд болон нийт 30 гаруй сувилагч, тусгай мэргэжилтэн хамрагдав.

2013/10/18

Эмчилгээний хоолны өдөрлөг боллоо.

Дэлхийн хүнсчдийн өдөр болон тогооч нарын баярыг тохиолдуулан 2013 оны 10 сарын 16-нд Эмчилгээний хоолны хэсгээс зохион байгуулсан эмчилгээний хоолны өдөрлөг амжилттай болж өндөрлөлөө.

Чанарын албанаас хийсэн ажлын мэдээлэлЧанарын албанаас хийсэн ажлын мэдээлэл
2013 оны 9 сарын 15-с 10 сарын 1ны хугацаанд
1.Сайн саналыг бүртгэх дэвтэр нээж, 10 санал бүртгэсэн.
2.Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний чанарын талаар эмийн хэсэг, эмчилгээний хоолны ажиллагсадтай уулзалт хийв.
3.100 үйлчлүүлэгчээс сэтгэл ханамжийн судалгаа авч, дүгнэв.
4.Бүтээмжийн багийн ахлагч нарын хурал зохион байгуулж, цаашид хэрэгжүүлэх ажлын үүрэг, чиглэл өгөв.
5.Үйлчлүүлэгчдийн санал, хүсэлт, өргөдөл гомдлын  тайлан мэдээг гаргаж, ЭМГ-т хүргүүлэв.
6.9 сарын 25 нд аймгийн телевизээр “Гүүр” нэвтрүүлэгт оролцож, иргэдийн сонирхсон асуултанд хариулт өгөв.
7.Аймгийн эдийн засаг нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэл, засаг даргын мөрийн хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг гаргаж, ЭМГ-т хүргүүлэв.
8.ЭМЯ-с 2012 оны ажлыг дүгнээд өгсөн зөвлөмжийн дагуу хийсэн ажлын тайланг гаргаж, хүргүүлэв.
9.Чанарын албаны дөрөвдүгээр улирлын үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг хийж батлуулав.


2013/10/17

Нэгдсэн Эмнэлгийн Үйлдвэрчний Эвлэлийн хорооны мэдээлэл.


Нэгдсэн Эмнэлгийн Үйлдвэрчний Эвлэлийн хорооны мэдээлэл.
2013-10-17
Тус байгууллагын ҮЭХороо нь ажлаараа 2012 онд аймгийнхаа 100 гаруй анхан шатны хороодоос шалгарч, “Шилдэг анхан шатны хороо”-р шалгарсан бөгөөд улмаар 2013 онд “Улсын шилдэг хороо”-гоор шалгарсан амжилтаар хамт олныхоо итгэлийг өргөв.
10 сарын 16-нд ҮЭХорооны тэргүүлэгчид хуралдаж, дараахь асуудлуудыг хэлэлцэн шийдвэрлэв.Үүнд:
1.ҮЭХорооны дотоод журмыг шинэчлэн батлав.
2.Хамтын гэрээнд нэмэлт өөрчлөлт оруулах саналын төслийг боловсруулж, захиргаанд өргөн барихаар шийдвэрлэв.Уг нэмэлт өөрчлөлтөөр: 0-2 настай хүүхэдтэй эхчүүдийн ажлын цагийг хорогдуулах, ҮЭХорооны сонгуультанд сонгуульт үүргээ гүйцэтгэхэд үндсэн  ажлаас нь өдөр тутам 1 цагаар чөлөөлөх зэрэг асуудлуудыг дэвшүүлэв.
3.Мөн ажиллагсдын цайны газар байгуулах, ҮЭХороог үйл ажиллагаагаа хэвийн явуулж, ажиллагсдынхаа санал, хүсэлтийг чөлөөтэй хүлээн авах, тэдний хууль эрх зүйн мэдлэгийг дээшлүүлэхэд зориулж ажлын өрөөтэй болгох зэрэг шаардлагыг хүргүүлэхээр шийдвэрлэв.
4.Байгууллагын ажиллагсдын 113 нь буюу 35 % нь залуучууд эзэлж байгаа бөгөөд тэднийг идэвхижүүлэх, тогтвор суурьшилтай ажиллуулах зорилгоор “Залуучуудын чуулган”, “Шилдэг залуу” хүндэтгэлийн арга хэмжээ зохион байгуулах товыг тогтов.
5.ҮЭХороонд өргөдөл ирүүлсэн 2 ажилтны өргөдлийг хэлэлцэж, зохих шийдвэрүүдийг гаргаж ажиллав.
  
Дарга      Д.Батнасан

2013/10/11

2013 оны 2-р улирлын санхүүгийн тайлан

2013 оны 2-р улирлын санхүүгийн тайлан харах

Чанарын албаны өргөдөл санал хүсэлтийн тайлан


Чанарын албанаас хийсэн ажлын мэдээлэл

Чанарын албанаас хийсэн ажлын мэдээлэл
2013 оны 9 сарын 15-с 10 сарын 1ны хугацаанд
1.Сайн саналыг бүртгэх дэвтэр нээж, 10 санал бүртгэсэн.
2.Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний чанарын талаар эмийн хэсэг, эмчилгээний хоолны ажиллагсадтай уулзалт хийв.
3.100 үйлчлүүлэгчээс сэтгэл ханамжийн судалгаа авч, дүгнэв.
4.Бүтээмжийн багийн ахлагч нарын хурал зохион байгуулж, цаашид хэрэгжүүлэх ажлын үүрэг, чиглэл өгөв.
5.Үйлчлүүлэгчдийн санал, хүсэлт, өргөдөл гомдлын  тайлан мэдээг гаргаж, ЭМГ-т хүргүүлэв.
6.9 сарын 25 нд аймгийн телевизээр “Гүүр” нэвтрүүлэгт оролцож, иргэдийн сонирхсон асуултанд хариулт өгөв.
7.Аймгийн эдийн засаг нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэл, засаг даргын мөрийн хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг гаргаж, ЭМГ-т хүргүүлэв.
8.ЭМЯ-с 2012 оны ажлыг дүгнээд өгсөн зөвлөмжийн дагуу хийсэн ажлын тайланг гаргаж, хүргүүлэв.
9.Чанарын албаны дөрөвдүгээр улирлын үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг хийж батлуулав.


2013/10/08

*Ìýñ çàñëûí äàðààõ õîîëëîëò*2013 îíû 10 ñàðûí 05-íû 1400öàãò ÍÝ-èéí øèëýí òàíõèìä íýýëòèéã Ìýñ çàñëûí ýì÷ Í.Áèõàíçðàã÷àà , ÍÝ-èéí õîîë ýì÷èëãýýíèé àõëàã÷ õîîë ç¿é÷ Á.Áààñàíñ¿ðýí íàð íýýæ  *Ìýñ çàñëûí ¿åèéí õîîëëîëò áà ýì÷èëãýýíèé õîîë ñýäýâ *-ýýð ñóðãàëò õèéñýí.Ìºí ºäºðäºãò   õýâòýí ýì÷ë¿¿ëýã÷-18 áîëîí  ÍÝ-èéí àæèë÷èí- 10  íèéò 28 õ¿í õàìðàãäàí  åðäèéí  áîëîí ýì÷èëãýýíèé õîîëíû àìòàëãàà õèéñýí ./çóðàã õàâñàðãàâ/

2013/10/03

Нэгдсэн эмнэлгийн төсвийн гүйцэтгэлийн 09 сарын мэдээ


Нэгдсэн эмнэлэгт дутагдалтай байгаа сул орон тооны мэдээлэл


                           Нэгдсэн эмнэлэгт дутагдалтай байгаа
                                  сул орон тооны мэдээлэл
             2013.10.01
Мэргэжлийн чиглэл
Дутагдалтай байгаа нарийн мэргэжил
Сул орон тооны тоо
1
Их эмч
Лабораторийн эмч
1
Чих, хамар хоолойн эмч
1
2
Сувилагч, тусгай мэргэжилтэн 
Ээлжийн сувилагч
7
Цусны бага эмч
1
Лаборант
2
Рентген техникч
1
Хөтөч сувилагч
1
3
Бусад
Эмнэлгийн багаж, тоног төхөөрөмжийн техникч
1

Нийт

14