УССМА

Төв аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн
удирдлага, санхүү эдийн засгийн албаны ажлын үндсэн чиглэл

Удирдлага, санхүү эдийн засгийн алба нь санхүүãèéí үйл ажиллагааг Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хууль, Төсвийн байгууллагын удирдлага санхүүжилтийн хууль, Хөдөлмөрийн хууль, Төсвийн хууль, Татварын хууль,  Эрүүл мэндийн òóõàé  хууль, Èðãýíèé ýð¿¿ë ìýíäèéí òóõàé õóóëü, Òºðèéí áîëîí  îðîí íóòãèéí ºì÷ õºðºí㺺ð áàðàà ¿éë÷èëãýý õóäàëäàí àâàõ õóóëü,çààâàë ìºðäºõ   бусад хууль тогтоомж, çààâàðò  нийцүүлэн явуулдаг. Áàéãóóëëàãûí äîòîîä ¿éë àæèëëàãààíû á¿òýö çîõèîí áàéãóóëàëòûã çàðäàë ºðòºã õàìãèéí áàãà áàéõ, ìýäýý, ìýäýýëëèéã ò¿ðãýí õóãàöààíä ¿íýí çºâ áîëîâñðîãäîõ, äàìæóóëàãäàõ, øèéäâýð ãàðãàõ ïðîöåññèéã áîãèíî õóãàöààíä îíîâ÷òîé áàéõààð çîõèîí áàéãóóëàõ нь чухал юм.

Төв аймгийн нэгдсэн эмнэлэгийн
удирдлага, санхүү эдийн засгийн албаны дүрэм

1.      Төв аймгийн нэгдсэн эмнэлэгийн удирдлага, санхүү эдийн засгийн  алба нь  санхүү àæ àõóé,  õºðºí㺠îðóóëàëò, õàíãàìæ, èõ áàðèëãà, çàñâàð ¿éë÷èëãýý áîëîí ýì,ýìíýëãèéí õýðýãñýë, áàãàæ, òîíîã òºõººðºìæ áîëîí áóñàä ýìíýëãèéí ¿éë àæèëëàãààòàé õîëáîîòîé íýãäñýí òºëºâëºëòèéã áîëîâñðóóëæ  ýíý òàëààð ãàðñàí  Ìîíãîë Óëñûí  õóóëü òîãòîîìæ, ÝÌßàì, Ñангийн яàì, Ìэргэжлийн хяналтын газар, Àудитын гàçàð,  áóñàä õîëáîãäîõ áàéãóóëëàãóóäûí áîëîí  Төв аймгийн нэгдсэн эмнэлэгийн даргын øèéäâýð¿¿äèéã õýðýãæ¿¿ëýõ   àæëûã   çîõèîí áàéãóóëæ, ã¿éöýòãýõ ¿¿ðýã  á¿õèé àëáà ìºí.
2.    Удирдлага, санхүү эдийн засгийн  албаны  ¿íäñýí çîðèëò íü Төв аймгийн нэгдсэн эмнэлэгийн болон тасаг нэгжийн îéðûí áîëîí õýòèéí  ñòàðòåãè òºëºâëºëòèéã áîëîâñðóóëæ, õºðºíãº, îðëîãî, çàðäëûã ÎÓÍÁÁ¿ðòãýë, ÓÑÍÁÁ¿ðòãýëèéí äàãóó äàíñ á¿ðòãýëä òóñãàæ, ñàíõ¿¿ãèéí òàéëàí òýíöýë, òºñâèéí ã¿éöýòãýëèéã ¿íýí çºâ öàã õóãàöààíä íü ãàðãàõàä îðøèíî. 
3.      Төв аймгийн нэгдсэн эмнэлэгийн бүтцэд  ордог хэлтэс, тасаг нэгжүүд нь мэргэжлийн хувьд нэгдсэн системийг бүрдүүлнэ.
4.      Удирдлага, санхүү эдийн засгийн  албаны даргыг Төв аймгийн нэгдсэн эмнэлэгийн даргын òóøààëààð  òîìèëîíî.
5.      Удирдлага, санхүү эдийн засгийн  албаны  дарга нь  Ìîíãîë Óëñûí õóóëü, òîãòîîìæ,  çààâàðò íèéö¿¿ëýí,  ñàíõ¿¿ аж ахуйн àñóóäëàà𠺺ðèéí ýðõ  õýìæýýíèé  õ¿ðýýíä журам, çààâàð боловсруулæ, ýìíýëãèéí даргаар áàòëóóëàí, áèåëýëòýä õÿíàëò òàâèíà.
6.      Удирдлага, санхүү эдийн засгийн  алба íü  ýíý ä¿ðýìä çààãäñàí ýðõèéã ýäýëæ, ¿¿ðãèéã  áèåë¿¿ëýõäýý Ìîíãîë Óëñûí õîëáîãäîõ õóóëü òîãòîîìæ, Төв аймгийн нэгдсэн эмнэлэгийн даргын  òóøààë, øèéäâýðèéã õàòóó ÷àíä  áàðèìòëàíà.
7.      Тус эмнэлгийг  òºëººëæ, àñóóäàë øèéäâýðëýõ,  õóóëü òîãòîîìæèä  çààñàí  áîëîí øààðäëàãàòàé áóñàä  àëáàí ¸ñíû øèéäâýðèéã  ãàðãóóëæ  ìºðäүүлнэ
8.      Удирдлага, санхүү эдийн засгийн  албыг Санхүүгийн албаны дарга, ерөнхий санхүүч óäèðäàíà.
9.      Íÿãòëàí áîäîõ á¿ðòãýëèéí òóõàé   õóóëèíä çààñíû äàãóó удирдлага, санхүү эдийн засгийн  албаны дарга, ерөнхий нягтлан бодогч нь ñàíõ¿¿   ýäèéн çàñãèéí  äýýä áîëîâñðîëòîé, магистер, áàêàëàâðààñ äîîøã¿é çýðýãòýé  áàéíà.
10.  Удирдлага, санхүү эдийн засгийн  алба нь  Төв аймгийн нэгдсэн эмнэлэгийн даргад àæëàà òàéëàãíàíà.

  Төв аймгийн нэгдсэн эмнэлэгийн удирдлага, санхүү эдийн засгийн  алба нь
дор дурдсан үндсэн үүрэг, хариуцлагатай

1.      Удирдлага, санхүү эдийн засгийн  алба  нь батлагдсан  төсвийг   õóâààðèëàõ, ñàíõ¿¿æèëòèéí çàðöóóëàëòàíä õÿíàëò òàâüæ, òºñâèéí ã¿éöýòãýëèéã ãàðãàíà.
2.      Удирдлага, санхүү эдийн засгийн  алба  нь тасаг нэгжүүдийн õýìæýýãýýð ñàíõ¿¿ãèéí àíõàí øàòíû ìàÿãòûã á¿ðýí ã¿éöýä õºòë¿¿ëýõ,
3.      Санхүү аæ àõóé  õîëáîãäîëòîé õóóëü òîãòîîìæ,çààâààð, æóðàì,  эмнэлгийн даргын  øèéäâýðèéã,  тасаг нэгжид  ìºðä¿¿ëæ àæèëëàõàä õÿíàëò òàâèõ, çààâàð÷ëàãà ºãºõ
4.      Санхүүгийн ажилтнууд дараа сарын 5- ны дотор тооцоо бодож, дууссан байна.

5.      Гадны байгууллага, хувь хүмүүсээс материал авах, үйлчилгээ явуулахдаа байгууллагын даргын зөвшөөрлөөр гүйцэтгэнэ.

6.      Олон жил ашиглагдсан, өртгөө бүрэн нөхсөн багаж, машин, тоног төхөөрөмжийн элэгдэл, хорогдлын шимтгэлийг тооцож, зохих дээд байгууллагатай тохиролцон шийдвэрлэнэ.

7.      Хэмнэсэн зардлаас:
а. Шагнал урамшууллын фонд
б. Даргын мэдлийн сан
в. Байгууллагыг хөгжүүлэх фондыг тус тус байгуулж, зохих журмын дагуу зарцуулж, тайланг гаргаж байна.
8.      Цалингийн зээлийг олгохдоо эмч нарт 3.000.000 төгрөгөөс дээш, сувилагч, тусгай мэргэжилтэнд 1.000.000 - 2.500.000 төгрөгийг, үйлчлэгч болон эмнэлгийн бусад ажилтнуудад 1.000.000 – 1.500.000 төгрөгийг  тус тус тооцож олгох ба хүндэтгэн үзэх шалтгаантай ажилтнуудад зээлийн хэмжээг нэмэгдүүлж олгож болно. Түр болон туршилтын хугацаагаар, мөн тэтгэвэр тогтоолгоод ажиллаж байгаа, ажилд ороод 1 жил болоогүй, сахилгын шийтгэлтэй ажилтнуудад цалингийн зээл олгохгүй. Зээлийг тасгийн эрхлэгч, хүний нөөцийн менежерээр тойрох хуудас зуруулсны дараа олгоно.

9.      Òåõíèê õýðýãñýë, áàðàà ìàòåðèàë, ñýëáýã øàòàõóóí,  òàâèëãà, òîíîã òºõººðºìæ, ýì, ýìíýëãèéí õýðýãñýëèéã õóäàëäàí àâàõàä Òºðèéí áîëîí  îðîí íóòãèéí ºì÷ õºðºí㺺ð áàðàà ¿éë÷èëãýý õóäàëäàí àâàõ õóóëü” – èéã ìºðäëºã  áîëãîæ àæèëëàõ
10.  Төв аймгийн нэгдсэн эмнэлэгийн тасаг нэгжүүдийн àæ àõóé, ñàíõ¿¿ãèéí ¿éë àæèëëàãààíä øèíæèëãýý ä¿ãíýëò õèéæ ò¿¿íèé ìºðººð àðãà õýìæýý àâ÷ àæèëëàõ
11.  Санхүүгийн алба  нь Төв аймгийн нэгдсэн эмнэлэгийн àæ àõóé, ñàíõ¿¿г ìýðãýæëèéí áîëîâñîí õ¿÷íýýð áýõæ¿¿ëýí, àæèëòíóóäûã ñóðãàí äàäëàãàæóóëàõ, ìýðãýæëèéã íü äýýøë¿¿ëýõ, ãàðûí àâëàãààð õàíãàõ.
12.  Удирдлага, санхүү эдийн засгийн  алба  нь áèå äààñàí àëáà áºãººä íÿãòëàí áîäîõ á¿ðòãýë äýõ àíõàí øàòíû áàðèìòûí á¿ðä¿¿ëýëò, áàéãóóëëàãûí ºð, àâëàãûã áàðàãäóóëàõ, ¿ðã¿é çàðäëûã áàãàñãàõ, õºðºíãèéí ÷àäâàðûã äýýøë¿¿ëýõ, àæèë ¿éë÷èëãýýíèé ºðòãèéã õÿìäðóóëàõ, õºðºí㺠ò¿¿íèé ýõ ¿¿ñâýð áîëîí áîðëóóëàëò, àæèë ¿éë÷èëãýýíèé ñàíõ¿¿ãèéí ¿ð ä¿í, ìºíãºí õºðºíãº, ìàòåðèàë ¿íý á¿õèé ç¿éëèéí çàðöóóëàëòàíä õÿíàëò òàâèí àæèëëàõ
13.   Íÿãòëàí áîäîõ á¿ðòãýëèéí îëîí óëñûí ñòàíäàðò áîëîí Ñàíãèéí ßàìíààñ áàòëàãäñàí àíõàí øàòíû áàðèìò áîëîí íÿãòëàí áîäîõ á¿ðòãýëèéí ìàÿãò, àðãà÷ëàëûí äàãóó  õºòëºõ
14.  Удирдлага, санхүү эдийн засгийн  алба  нь Төв аймгийн нэгдсэн эмнэлэгийн ñàíõ¿¿ãèéí ¿éë àæèëëàãààíû òàéëàí òýíöýëèéã íÿãòëàí áîäîõ á¿ðòãýëèéí òóõàé õóóëèéí äàãóó òîãòîîñîí õóãàöààíä ãàðãàõ,
15.  Áàéãóóëëàãûí ýäèéí çàñãèéí ¿ð ºãººæ, ¿ð àøãèéã äýýøë¿¿ëýõýä ÷èãëýãäñýí øèíæèëãýý, ñóäàëãààã õèéæ, ¿ð ä¿íã õýлэлцүүлэн, цаашид авах арга хэмжээний төлөвлөгөө боловсруулах,
16.   Эмнэлгийн çîðèóëàëòòàé ìàøèí òåõíèê, òîíîã òºõººðºìæèéã ìºðäºãäºæ áàéãàà õóóëü òîãòîîìæèéí äàãóó õóäàëäàõ, õóäàëäàí àâàõ, õºðºíãèéã äàíñíààñ õàñàõ асуудлыг бàéãóóëëàãûí ºì÷ õàìãààëàõ  êîìèññûí  ñàíàëûã ¿íäýñëýí òóõàéí àñóóäëûã àâч õýëýëöýýä òºðèéí ºì÷èéí õîðîîíä òàíèëöóóëæ  øèéäâýð ãàðãóóëàõ,
17.  Òºðèéí ºì÷èéí õîðîîíû øèéäâýðèéã ¿íäýñëýí áàéãóóëëàãàä èë¿¿äýëòýé, óäààí ã¿éëãýýòýé ¿íäñýí áóþó ýðãýëòèéí õºðºíãèéã òóõàéí ¿åèéí çàõ çýýëèéí ¿íýýð õóäàëäàí áîðëóóëàõ

Төв аймгийн нэгдсэн эмнэлэгийн санхүүгийн  алба нь дор дурдсан ýðõ ýäýëíý.

1.      Удирдлага, санхүү эдийн засгийн  алба  íü ¿¿ðãýý áèåë¿¿ëýõäýý øóóä õîëáîîòîé àñóóäëààð Төв аймгийн нэгдсэн эмнэлэгийн  тасаг нэгжийн  àæèëòàé òàíèëöàõ, øàëãàí çààâàðëàõ, ¿¿ðýã äààëãàâàð ºã÷ áèåëýëòèéã íü õàíãóóëàõ, харъяа тасаг нэгжийн äàðãà, áóñàä àëáàí òóøààëòíû èëòãýë ñîíñãîëûã àâ÷ õýëýëöýõ, òîîöîî, ìýäýý, ñóäàëãàà ãàðãóóëàí  àâàõ ýðõòýé.
2.       Санхүү аæ àõóéн àæëûí òàëààð çààâàð, æóðàì, ãàðûí àâëàãà, çºâëºìæ áîëîâñðóóëàí тасаг нэгжүүдэд  ñàíàë îðóóëæ øèéäâýðë¿¿ëýõ.
3.                  Санхүү аæ àõóéн õîëáîãäîëòîé àñóóäëààð óëñûí ýäèéí çàñãèéí òºâ áàéãóóëëàãà áîëîí áóñàä ÿàì, ãàçàðòàé Төв аймгийн нэгдсэн эмнэлэгийн òºëººëæ õàðüöàæ áàéõ.
4.      Төв аймгийн нэгдсэн эмнэлэгийн ñàíõ¿¿ á¿ðòãýë, àæ àõóé, õàíãàëò ¿éë÷èëãýýíèé àëáàí òóøààëòíû àæèëä ¿íýëýëò, ä¿ãíýëò ºãºõ, òýäíèéã òîìèëîõ, ººð÷ëºõ, øàãíàõ, øèéòãýõ, òýòãýâýð òýòãýìæ îëãîõ, ìýðãýæëèéí ñóðãóóëü, äàìæààíä ñóðàëöàõ çýðýãò ñàíàë ºãºõ.
5.      Удирдлага, санхүү эдийн засгийн  албаны дарга  íü Ìîíãîë Óëñûí õóóëü òîãòîîìæ, Çàñãèéí ãàçðûí òîãòîîëд çààñàí ñàéøààë, óðàøóóëàëûã ýäëýõ.
6.      Òºñâèéí òóõàé õóóëü,Íÿãòëàí áîäîõ á¿ðòãýëèéí òóõàé õóóëü, Төрийн хяналт шалгалтын тухай хууль, òîãòîîìæ,çààâàðò çààñàí çàõèðàí çàðöóóëàõ áîëîí õÿíàëòûí ýðõèéã òóñ òóñ ýäýëíý.
7.      Õàðúÿà õýëòýñ  тасаг нэгжийн òºëºâëºãºº, ñàíõ¿¿ãèéí õîëáîãäîëòîé ñóäàëãààã õàðèóöñàí àëáàí õààã÷ààð ãàðãóóëàõ, òåõíèê ýäèéí çàñãèéí ¿ç¿¿ëýëòèéí òàëààð øààðäëàãàòàé øèíæèëãýý ìýäýýëýë àâàõ.
8.      Àíõàí øàòíû áîëîí íÿãòëàí áîäîõ á¿ðòãýë, ìýäýý òàéëàíã áóðóó ãàðãàñàí, ºì÷ õºðºíãèéã ç¿é çîõèñã¿é çàðöóóëñàí õîëáîãäîõ àëáàí òóøààëòàíä àðãà õýìæýý àâàõóóëàõ, òºëáºð îíîãäóóëàõ, øààðäëàãàòàé ãýæ ¿çâýë õóóëü õÿíàëòûí áàéãóóëëàãàä øèëæ¿¿ëýõ.
9.      ªì÷ õºðºíãèéí õàäãàëàëò õàìãààëàëò, á¿ðòãýë, òàéëàí ìýäýý ñóäàëãààã ãàðãóóëàõàä áóñàä àëáàä, õýëòýñò ¿¿ðýã ºã÷, áèåëýëòèéã  ãàðãóóëàõ
10.  Õóâöàñ,  òåõíèê õýðýãñýë, ñýëáýã øàòàõóóí, òàâèëãà, òîíîã òºõººðºìæ, òºðºë á¿ðèéí áàðàà, ò¿¿õèé ýä, àæèë ¿éë÷èëãýýíèé æèøèã ¿íý òàðèôò õóóëüä çààñíû äàãóó õÿíàëò òàâèõ.

11.  Төв аймгийн нэгдсэн эмнэлэгийн тасаг нэгжүүдийн ºì÷èéí õàäãàëàëò, õàìãààëàëò, àøèãëàëò, çàðöóóëàëòàíä õÿíàëò òàâüæ, òîîëëîãî òîîöîîã òîãòîîñîí õóóëü ä¿ðýì, æóðìûí äàãóó ÿâóóëàõ àæëûã çîõèîí áàéãóóëàõ.