2014/05/20

Чанарын албаны мэдээлэл

Чанарын албанаас 2014 оны 5 сарын эхний 10 хоногт дараахь ажлуудыг хийж гүйцэтгэлээ.Үүнд.

2014/05/13

Нэгдсэн эмнэлэг 4-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

Нэгдсэн эмнэлэг 4-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

2014/05/07

Зүрхний цоцмог шигдээсийн удирдамж

Эмч нарынхаа мэргэжил мэдлэгийг дээшлүүлэхэд зориулж байршууллаа таалан болно уу.
Зүрх судсны Их эмч Б.Дэлгэрцогт