2014/07/29

Чанарын албаны мэдээлэл

Чанарын албанаас 7 сарын 20-с 29 өдрүүдэд хийсэн ажлын мэдээлэл.
1. Мэдрэл, хүүхэд, халдварт, сүрьеэ, амбулаторийн 67 үйлчүүлэгчээс сэтгэл ханамжийн судалгаа авав.
2.Амбулаторит 7 сарын 28,29-ний өдрүүдэд ажиллаж, 12 үйлчлүүлэгчдэд лавлагаа, мэдээлэл өгөв.
3.3 үйлчлүүлэгчийн санал, хүсэлтийг барагдуулав.
4. Судалгааны дүнг нэгтгэн, дүгнэх ажлын 50%-г гүйцэтгэв.
5.ЭМГ-н мэргэжилтнүүдээс судалгааны  аргачлалын талаар зөвөлгөө авч, мэдээлэл солилцов.

Чанарын алба.

2014/07/22

чанарын албаны мэдээлэл

Нэгдсэн Эмнэлгийн чанарын албанаас 7 сарын 1-с 20 -ны өдрүүдэд хийсэн ажлын мэдээлэл.

1.250 ажилтнаас сэтгэл ханамжийн судалгаа авч, нэгтгэн дүгнэж, дүнг удирдлагад өргөн барив.
2.Үйлчлүүлэгчдийн 6 сарын сэтгэл ханамжийн судалгааг 100 үйлчлүүлэгчээс авч, дүнг нэгтгэн, мэдээллэв.
3.Үйлчлүүлэгчдийн эхний 6 сарын сэтгэл ханамжийн  судалгааны дүнг нэгтгэн, НДГ, ЭМГ-т мэдээллэв.
4.Дотор, Мэдрэл, УСЗЭ-ний тасгуудын чанарын багийн ажилд хяналт хийж, 45 үйлчлүүлэгчээс сэтгэл ханамжийн судалгаа авав.
5.Ажиллагсдын сэтгэл ханамжийн судалгаа болон үйлчүүлэгчдийн санал хүсэлтийн мөрөөр хийх ажлын төлөвлөгөө гарган, холбогдох албан тушаалтнуудад мэдэгдэв.
6:Хариуцсан ажилдаа зүтгэл гарган, үйлчлүүлэгчээс олон талархал хүлээсэн хүүхдийн тасгийн үйлчлэгч Б.Байгалмааг аймгийн телевизийн хүндтэй зочны ярилцлагад оролцуулан , ажлын үр дүнг сурталчилан, урам хайрлав.

Д.Батнасан.

2014/07/02

Чанарын мэдээлэл

Нэгдсэн Эмнэлгийн чанарын албанаас 6 сарын 23-с 7 сарын 1 өдрүүдэд хийсэн ажлын мэдээлэл.
1.Эрүүл мэндийн хөгжлийн төвийн мэргэжлтнүүдийн "Элэгний хавдрыг эрт оношлох" теле ярилцлаганд оров.
2.ЭМЯ-ны эх хүүхдийн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний талаархи долоо хоногийн ажлын дүнгийн теле ярилцлаганд оров.
3.ХАЯТ, яаралтай тусламжийн чиглэлээр 30 эмч, мэргэжилтэн ЭМГ-т 2 өдрийн сургалтанд хамрагдав.
4.200 гаруй ажилчдаас сэтгэл ханамжийн судалгаа авч, дүнг нэгтгэв.
5. Үйлчлүүлэгчдийн 6 сарын сэтгэл ханамжийн судалгааг 100 үйлчлүүлэгчээс авав.
чанарын алба.