2018/06/25

АЗИ, НОМХОН ДАЛАЙН БҮСИЙН ОРНУУДЫН ПАРЛАМЕНТИЙН ГИШҮҮД АЙМГИЙН НЭГДСЭН ЭМНЭЛГИЙН ТЕЛЕМЕДИЦИНИЙ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААТАЙ ТАНИЛЦЛАА


Аймгийн нэгдсэн эмнэлэгт Ази, Номхон далайн бүсийн 9 орны 24 парламентын гишүүд, байнгын хорооны дарга, парламентийн дэд дарга нар ирж нэгдсэн эмнэлэгт хэрэгжиж буй алсын зайн оношлогоо эмчилгээний үйл ажиллагаатай танилцлаа. 

2018/06/19

“Хүнээ дээдлэн хөдөлмөрөө хүндэтгэе” аян

  Нэгдсэн эмнэлгийн чанарын албанаас үйлчлэгч нарын ажил үйлчилгээг бусдад таниулан суртачлах, цэвэрлэгээ үйлчилгээг сайжруулж иргэдэд цэвэрхэн, таатай орчинд үйлчилгээ үзүүлэх нөхцлийг бүрдүүлэх зорилгоор 2018 оны 05 дугаар сарын 14-ний өдрөөс 06 дугаар сарын 14-ний хугацаанд “Хүнээ дээдлэн хөдөлмөрөө хүндэтгэе” аяны удирдамж боловсруулан тасаг, нэгжүүдэд тарааж аяныг өрнүүлсэн. Аяны хүрээнд дараах ажлуудыг зохион байгуулсан. Үүнд:
·         Халдвар хамгаалал болон гар угаах арга, хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эмнэлгийн ажилтны ёс зүй

2018/06/12

Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хууль батлагдсантай холбогдуулан авах арга хэмжээний тухай

Дугаар 26
Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хууль батлагдсантай холбогдуулан авах арга хэмжээний тухай
Монгол Улсын Их Хурлын тухай хуулийн 43 дугаар зүйлийн 43.1 дэх хэсэг, Монгол Улсын Их Хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 24 дүгээр зүйлийн 24.6 дахь хэсгийг үндэслэн Монгол Улсын Их