2014/03/03

2014.02.24-28-нд Чанарын албанаас хийсэн ажлын товч тайлан

                       
1. Удирдлагын зөвлөлийн хуралд 2 удаа оролцсон. Удирдлагын зөвлөлийн хурлаар "Сэтгэлд нийцсэн найман үйлчилгээий удирдамж"-ийн төслийг хэлэлцүүлэв.
2. Сувилагч, тусгай мэргэжилтэнүүдтэй  2014 онд дэвшүүлж буй зорилтууд, хэрэгжүүлэх арга хэмжээний талаар уулзалт хийв.
3. Төрөх, эрчимт эмчилгээ, арьс харшил,  хүүхдийн тасгийн 40 өвчний түүхэнд хяналт хийв.
4. Ижил мэргэжилтэний үзлэгийг өвчний түүх, амбулаторийн хяналтын картанд 50 удаа зохион байгуулав.
5. Нийт эмнэлгийн талбайн хэмжээг тасаг бүрээр гаргаж, үйлчлэгч нарын орон тоог хянаж, ачааллыг тэнцүүлэх асуудлыг удирдлагын зөвлөлөөөр хэлэлцүүлж шийдвэр гаргуулав.
6. Нийт 100 хэвтэн эмчлүүлэгчээс сэтгэл ханамжийн судалгаа авав. 
7. Иргэний танхимийн удирдлагатай уулзаж 2014 оны эхний 2 сард иргэдээс ирсэн санал, хүсэлтийн шийдвэрлэлтийн талаар ярилцав.