2014/04/14

Үйлчлүүлэгчдийн 3 сарын сэтгэл ханамжийн судалгааны дүнгээс:

·        Байгууллагын соёл сайн гэсэн үнэлгээний дундаж 50%, дунд гэсэн үнэлгээний дундаж 49%,
·        Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүй, үйлчилгээний соёл  сайн гэсэн үнэлгээний дундаж 51%, дунд гэсэн үнэлгээний дундаж 47%, муу гэсэн үнэлгээний дундаж 2%,

Чанарын албаны мэдээлэл


2014-04 сарын 1-с 11-ны өдрүүдэд хийсэн ажил.
1.Үйлчлүүлэгчдийн сэтгэл ханамжийн судалгаа авч, дүнг нэгтгэв.
2.НДЕГ, аймгийн НДГ-н  олон улсын төслийн багийн мэргэжилтнүүдтэй эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний чанар сайжруулах тухай ярилцлаганд оролцов.

2014/04/11

Стационарын 1-3 дугаар сарын статистик үзүүлэлт


д/д
Тасгийн нэрс
2014 оны нэгдүгээр сарын гүйцэтгэл
2014 оны  2-р сарын  гүйцэтгэл
2014 оны  3 сарын гүйцэтгэл
Орны фонд ашиглалт
ОФА%
Орны фонд ашиглалт
ОФА%
Орны фонд ашиглалт
ОФА%
1
Мэс засал
35,0
112,9 %
69,8
110,7 %
106.4
113.1%
2
Гэмтэл
26,6
85,8 %
55,6
88,3%
77.8
82.7%
3
Чих хамар хоолой
47,0
151,6 %
125,0
198,4%
109.7
116.7%
4
Нүд
26,0
83,9 %
32,0
50,8 %
45.0
47.8%
5
Шүд, эрүү нүүр
0,0
0,0
15,0
23,8 %
21.8
23.2%
6
Дотор
31,1
100,4 %
62,2
98,8 %
96.9
103.1%
7
Төрөх
66,2
213,5 %
119,8
190,2 %
168.1
178.8%
8
Эмэгтэйчүүд
28,0
90,3 %
46,4
73,7 %
74.3
79.1%
9
Хүүхэд
50,0
161,3 %
100,2
159,0 %
145.2
154.5%
10
Арьс харшил
20,8
67,2 %
41,8
66,4 %
61.2
65.1%
11
Уламжлалт эмчилгээ
26,0
83,9 %
57,7
91,6 %
91.7
97.5%
12
Сүрьеэ
29,3
94,5 %
63,8
101,3 %
117.0
124.5%
13
Халдварт
15,5
50,0 %
36,1
57,3 %
63.0
67.0%
14
Хавдар
16,0
51,6 %
44,5
70,6 %
77.0
81.9%
15
Эрчимт эмчилгээ
12,0
38,7 %
34,0
54,0 %
56.3
59.8%
16
Онош тодруулах
4,0
12,9 %
7,0
11,1 %
5.2
5.5%
АНЭ-ийн ерөнхий дүн
32,5
104,8 %
65,5
104,0 %
99.0
105.3%