2016/12/09

Онол болон гардан үйлдлийн хяналт үнэлгээ.

Онолын болон гардан үйлдлийн хяналт, үнэлгээ, хэлэлцүүлэгт оролцсон сувилагч мэргэжилтнүүд-2016

Дотоод хяналт үнэлгээ хийсэн тухай мэдээлэл


Захын судсанд уян зүү тавих стандартаар гардан үйлдлийг шалгаж  үнэлэхэд:
Ø  СЭЭ,ХАЯТ -90,5%
Ø  Сүрьеэ-87,2%
Ø  Халдварт -96.5%
Ø  Хүүхэд- 95%
Ø  Төрөх-90,5 %
Ø  УСЗЭ -85%
Ø  Мэс засал-94%
Ø  Мэдрэл- 82%
Ø  Дотор-  91%  -тай тус тус шалгагдлаа

Сувилагч тусгай мэргэжилтнүүд багц цагаа тооцууллаа

Сувилагч мэргэжилтнүүд 2016 оны багц цагаа амжилттай тооцууллаа.
АНЭ-ийн 126 сувилагч  2016 оны багц цагаа амжилттай тооцууллаа. Сувилагч нар нь сургалт зохион байгуулах зөвшөөрөл бүхий сургалтын алба болон салбар нийгэмлэгийн сургалтанд хамрагдаж  жилдээ 3 багц биелүүлэх журмын дагуу ЭМГ-т тусгай хүснэлтээр  хүргүүлж баталгаажуулав.

Нярайн эрт үеийн нэн шаардлагатай тусламжийн сургалт-1+

Дасгалжуулалттай  дадлага  сургалт-I
Дасгалжуулалттай дадлага сургалт нь бусад сургалтаас хэр ялгаатай талаар ярилцлага болон  дадлага сургалт зохион байгуулах
НЭҮНШТ-ийн 1 өдрийн дадлага сургалтыг бодит төстэй орчин бүрдүүлсэн төрөх өрөөнд явуулах

2016/12/08

5 саяас дээш үнийн дүнтэй бараа ажил үйлчилгээ 10 сар

10 сард хийгдсэн 5 сая төгрөгнөөс дээшхи үнийн дүнтэй бараа ажил үйлчилгээний жагсаалт. Үзэх

5 сая төгрөгнөөс дээш үнэтэй бараа ажил үйлчилгээ 9 сар

9 сард хийгдсэн 5 сая төгрөгнөөс дээшхи үнийн дүнтэй бараа ажил үйлчилгээний жагсаалт. Үзэх

5 сая төгрөгнөөс дээш үнэтэй бараа ажил үйлчилгээ 8 сар

8 сард хийгдсэн 5 сая төгрөгнөөс дээшхи үнийн дүнтэй бараа ажил үйлчилгээний жагсаалт. Үзэх.

СУВИЛГААНЫ ТҮҮХ ХӨТЛӨХ ЗӨВЛӨМЖ

Эмчлүүлэгчийн амин үзүүлэлтийг хянах хуудас
Эмчлүүлэгчийн амин үзүүлэлтийг хянах хуудасны тэмдэглээг хийхдээ зүүн доод өнцгөөс эхлүүлэн хэвийн болон өөрчлөлттэй хэсэг хүртэл өнгөөр нь зурж үзүүлэлтийн голд тэмдэглэнэ.

2016/12/05

5 сая төгрөгнөөс дээш үнэтэй бараа ажил үйлчилгээ 7 сар

7 сард хийгдсэн 5 сая төгрөгнөөс дээшхи үнийн дүнтэй бараа ажил үйлчилгээний жагсаалтҮзэх

5 сая төгрөгнөөс дээш үнэтэй бараа ажил үйчилгээ 6 сар.

6 сард хийгдсэн 5 сая төгрөгнөөс дээшхи үнийн дүнтэй бараа ажил үйлчилгээний жагсаалтҮзэх

5 сая төгрөгнөөс дээш үнэтэй бараа ажил үйлчилгээ 5 сар

5 сард хийгдсэн 5 сая төгрөгнөөс дээшхи үнийн дүнтэй бараа ажил үйлчилгээний жагсаалт. Үзэх

2016/12/02

11 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

11 сарын төвсийн гүйцэтгэлийн мэдээг энд дарж харна уу!

2017 оны төсвийн төсөл

2017 оны байгууллагын төсвийн төслийг энд дарж харна уу!

Нэгдсэн Эмнэлэг тодотгосон төсөв

2016 оны нэгдсэн эмнэлгийн тодотгосон төсвийг энд дарж харна уу!

2016/12/01

10-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

10 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээг энд дарж харна уу

9-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

9 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээг энд дарж харна уу

8-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

8 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээг энд дарж харна уу

7-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

7 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээг энд дарж харна уу